Ο πατέρας εν Παιδία

Ο πατέρας εν παιδία, τι σπιτί μου το στουλάρ’

Κανείς ‘κ’ επορεί να στέκ, σου πατέρα το ποδάρ’

./.

Το πρωί πρωί θα σκούτε, σην δουλία ‘τ’ για να πάει

Νύφκετε και την ευχήν’ατ, έμπρε σο καντήλ εφτάει

./.

Το θεόν παρακαλεί, δύναμη να δύει ατόν

Και υγεία σα παιδία’τ, σην γαρήν’ ατ και σ’ατόν

./.

Ο πατέρας εν παιδία, τι σπιτί μου το στουλάρ’

Κανείς ‘κ’ επορεί να στέκ, σου πατέρα το ποδάρ

./.

Πίκρας βάσανα φορτούτε, και τη ζώης το γομάρ

Και σα δύσκολας τα ώρας, πρέπ να εν παλικάρ

./.

Ως το βράδον πολεμά, παραδάς να γάζανε

Κι όντας κι κανείντανε, τη νύχτα πα πάει δουλεύ

./.

Ο πατέρας εν παιδία, τι σπιτί μου το στουλάρ’

Κανείς ‘κ’ επορεί να στέκ, σου πατέρα το ποδάρ’

./.

Άετς δαβαινε τα χρόνα, ασ’ σην ζήσην κι γροικάν

Τι παιδί η ευτυχία, τι πατέρα η χαρά

./.

 κι οντάς έρθανε τα χιόνα, και γεράματα νερόν

Αναμέν ασ’ σά παιδία , εν ενάν χουλάρ’ νερόν

./.

Ο πατέρας εν παιδία, τι σπιτί μου το στουλάρ’

Κανείς ‘κ’ επορεί να στέκ, σου πατέρα το ποδάρ’