Η νύφε…

Από βραδής επέθανεν ο πεθερόν τη Σουμέλας τη Λαχαρανέτσας. Εσκώθεν πιρνά πιρνά, ένοιξεν την πόρταν ετέρεσεν, ο σκύλον πα εψόφεσεν έξ ‘ς σήν αυλήν. Επήεν ‘ς σό μαντρίν πα ετέερσεν, ο γάιδαρον πα εψόφεσεν. Έρθεν η γειτονία νά σκώνε το λείμψανον. Η νύφε εμοιρολόγεσεν: Άφέντα μ’ σκύλε μ” γάιδαρε μ’, τίναν νά κλαίω ‘κι θέρω!…