Λ…

Λ

λαγάνα λαβάσ
λαγάνες λαβάσαι
λαγκάδι λαγκάδ
λαγκάδια λαγκάδαι
λάδι λαδ
λάδια λάδαι
λαιμός γούλα
λαλιά, φωνή λαλίαν
λάμπουν παρλαέβνε
λάμπω παρλαέβω
λανάρι λανάρ
λαός μιλέτ
λάσπες τσαμούραι
λάσπη τσαμούρ
λασπωμένα τσαμουρωμένα
λασπωμένη τσαμουρωμέντσα
λασπωμένος τσαμουρωμένος
λαχανιάζουν λαχμάζνε
λαχανιάζω λαχμάζω
λέγω λέω
λείο ιλειόν
λείος ιλειός
λείος ιλός
λειχήνα μούτσα
λειώνω γλύνω
λεμόνι λεμόν
λεοντάρι λεοντάρ
λεοντάρια λεοντάραι
λεχώνα λοχούσα
λέω τα κάλαντα θυμίζω
λιάζομαι ηλιάσκουμαι
λιβάδι λιβάδ
λιβάνι λιβάν
λιβανιστήρι θυμιαντόν
λιγάκι ενανξάη
λίγο λεπτός ψιλωτός
λίγο ψηλός ψηλωτός
λιγώνομαι λιγούμαι
λιγώνονται λιγούνταν
λίμα ρινίν
λιμάνι λιμάν
λιμάνια λιμάναι
λιμάρουν ρινίζνε
λιμάρω ρινίζω
λίμες ρινία
λινάρι λινάρ
λιοπύρι ηλοξάψιμον
λιπαίνω ιγνάζω
λιπαίνω ινάζω
λίπος άλειμαν
λίχνιζα ηβόρριζα
λιχνίζομαι ηβορρίουμαι
λιχνίζουν ηβωρίζνε
λιχνίζουν ιβορίζνε
λιχνίζω ηβορρίζω
λιχνίζω ηβωρίζω
λιχνίζω ιβορίζω
λιχνίζω, αερίζω ιβορίζω
λίχνισα ηβόρτσα
λίχνισμα ηβώρισμαν
λίχνισμα ιβόρισμαν
λογαριάζουν λογαρέζνε
λογαριάζω λογαρέζω
λογαριασμός λογαρία
λουλούδι τσιτσάκ
λουλούδια τσιτσάκαι
λουσμένη λουσμέντσα
λυγερή λυγερέσα
λυπάμαι θλίβομαι
λυπάμαι ιλιώ
λυπητερά, θλιβερά θλιβερακά
λυράρης λυριτσής
λυχνάρι λυχνάρ
λυχνάρια λυχνάραι