Μ…

Μ

μα ζατί
μάγισα μάησα
μάγουλα μάγλα
μάγουλο μάγλον
μαδέρι μαδέρ
μαδέρια μαδέραι
μαζέβουν σερέβνε
μαζέβω σερέβω
μάζευα εσέρεβα
μάζευα ετοπλάβνα
μάζευαν εσέρεβαν
μάζευαν ετοπλάβναν
μαζεύουν τοπλαέβνε
μαζεύτηκα εσερέφτα
μαζεύτηκαν εσερεύταν
μαζεύτηκαν ετοπλάφτα
μαζεύτηκαν ετοπλάφταν
μαζεύω τοπλαέβω
μάζεψα εσέρεψα
μάζεψα ετοπλάεψα
μάζεψαν εσέρεψαν
μάζεψαν ετοπλάεψαν
μάζεψε σέρεψον
μαζί εντάμαν
μάθημα μάθεμαν
μαθημένη μαθεμέντσα
μαϊμουδίτσα θεπέσα
μακάρι άρχαλ
μακριά μακρά
μακροχέρης μακροσέρτς
μαλλιά μαλλία
μάλωμα τάβισμαν
μάλωνα ετάβιζα
μαλώνουν ταβίζνε
μαλώνω ταβίζω
μάνα του μάνατ
μανάβης μανάβς
μανάρι μανάρ
μανίκι μανίκ
μαντήλι μαντήλ
μαντήλια μαντήλαι
μαξιλάρι μαξιλάρ
μαράζι μαράζ
μαργαριτάρι μαργαριτάρ
μαρούλι μαρούλ
μαρούλια μαρούλαι
μας (άτονο) μουν (άτονο)
μας λένε λένεμας ή λένε μας
μασκαραλίκι μασκαραλίκ
μασούρι μασούρ
μαστάρι μαστάρ
μαστάρια μαστάραι
μάτι ομάτ
μάτια ομάται
μάτιασμα γήτεμαν
μαύρισε ο ουρανός ελίβωσεν
μαχαίρι μασαίρ
μαχαίρια μασαίραι
με με (άτονο)
με ανάβει αψίνμε
με ανακατώνει ταράζ με
με αποφεύγει παραμερίσμε
με ιδρώτα ιδροκαμάτιν
με κανένα τρόπο ίμμονα
με προσοχή ωραστά
με προσοχή ωριαστά
μεγάλα τρανά
μεγάλη τρανέσα
μεγάλο τρανόν
μεγάλο θαύμα θαμαντουρία
μεγάλος τρανός
μεγάλος αετός θεπέλ
μεγαλύτερη μιζέτερα
μεγαλύτερος μιζέτερος
μεγαλώνουν τρανίνε
μεγαλώνω τρανίνω
μεγάλωσα ετράνινα
μεγάλωσα ιθακίασα
μεγλαλωσαν ετράνιναν
μεδούλι ιλίκ
μέδουσα, τσούχτρα θαλασσομάνα
μέθυσα εμέτσα
μέθυσαν εμέτσαν
μεθύσι μεθύσ
μελανούρι μελανούρ
μέλι μελ
μέλισσα μελεσσίδ
μέλισσες μελεσσίδαι
μελιτζάνα μαντσάνα
μελιτζάνες μαντζάνας
μένα τεμέν
μέρη τόπαι
μεροδούλι μεροδούλ
μεροκάματο ημερκόν
μέρος χωραφιού θέμαν
μέσα απές
μετά, ύστερα επεκή
μετακίνησα ώχλεψα
μετάνιωσα επουσμάνεψα
μετάνιωσαν επουσμένεψαν
μετανοούν πουσμανέβνε
μετανοώ πουσμανέβω
μετάξι ιπέκ
μετάξι μετάξ
μέτρημα μέτρεμαν
μέχρι, ως ώσαμε
μέχρις ότου ώστα
μη βιάζεσαι μαγληγορείς
μην έχεις μ’ έεις
μήνυμα μένεμαν
μηνύματα μενέματα
μήπως πασκήμ
μήπως=μπας γιαμ
μικρά παιδιά χάταλα
μικραίνω ψελένω
μικραίνω ψιλένω
μικραίνω ψιλύνω
μικρή μικρέσα
μικρή ψείρα ψιλοφτείχ
μικρό διαχώρισμα θαλαμίδιν
μικρό παιδί χάταλον
μικροθημωνιά θεμωνόπον
μικροκαμωμένη ψιλοβολέα
μικροκαμωμένος ψιλοβολέας
μικρομάτα ψιλομμάταινα
μικρομάτης ψιλομμάτς
μικρόμυγα ψιλιμυία
μικρούλης ψιλίτζικον
μικρόχορτο ψιλοχόρταρον
μιλάνε καλατσέβνε
μιλάνε πολύ κεβεζελεύνε
μιλάω καλατσέβω
μιλάω πολύ κεβεζελεύω
μίλημα καλάτσεμαν
μιλημένα καλατσεμένα
μίλησα καλάτσεψα
μίλησαν καλάτσεψαν
μιλούσα καλάτσεβα
μιλούσαν καλάτσεβαν
μισά ημψά
μισά ιμσά
μισά – μισά ημσά – ημψά
μισό ημψόν
μισός ημψός
μισός δρόμος μεσοστράτ
μνημονικό θυμητικόν
μνημόσυνο θανέσα
μνηστή νισαλούσα
μνηστήρας νισαλούς
μοιάζει μεζ
μολύβι μολύβ
μολύβια μολύβαι
μοναστήρι μοναστήρ
μοναστήρια μοναστήραι
μοναχοπαίδι μοναχοπαίδ
μοναχοπαίδια μοναχοπαίδαι
μονό, μόνο τεκ
μονοπάτι μονοπάτ
μονοπάτια μονοπάται
μοσχάρι μουσκάρ
μοσχάρια μουσκάραι
μου ιμ
μου (άτονο) ιμ (άτονο)
μου λένε λένεμε
μου λες λέσμε ή λες με
μου το μα (άτονο)
μουλαράδες κατουρτζήδες
μουλάρι μουλάρ
μουλάρια μουλάραι
μούρα μόραι
μούρα τούται
μούρο μορ
μούρο τουτ
μουσαφίρης μουατσήρτς
μουσκίδι μουσκίδ
μουχλιασμένος φουχνέας
μπαίνω εμπαίνω
μπακάλης πακάλτς
μπαλκόνι παλκόν
μπαλκόνια παλκόναι
μπαλόνι μπαλόν
μπαλόνια μπαλόναι
μπαστούνι μπαστούν
μπαστούνια μπαστούναι
μπεκρής μεθυστέας
μπερδεύομαι δελέγουμαι
μπερδεύομαι κορδιλέουμαι
μπερδεύονται δελέγουνταν
μπερδεύονται κορδιλέγουνταν
μπερδεύτηκα εκορδιλέγα
μπερδέυτηκαν εκορδιλέγαν
μπες έμπα
μπήκα εσέβα
μπήκαν εσέβαν
μπήκας γαρκόν
μπορούν επορούν
μπορούσα επόρνα
μπορούσαν επόρναν
μπορώ επορώ
μπορώ ικανώ
μποστάνι ποστάν
μπούζι μπουζ
μπουκάλι πουκάλ
μπουκιά βούκα
μπουρνούζι μπουρνούζ
μπρίκι ιμπρίχ
μπροστά έμπρα
μπροστά εμπροστά
μπροστά σου ατουκά
μυαλά αχούλαι
μυαλά τσιμίδαι
μυαλό αχούλ
μυαλό τσιμίδ
μυαλωμένος αχουλούς
μύγα μύα
μυλόπετρα σερομίλ
μυλόπετρες σερομίλαι
μυλόπετρες σορομίλαι
μύλος χαμελέτε
μυξιάρα μυξέσα
μυξιάρης μυξέας
μυρίζουν σκουντουλίζνε
μυρίζω σκουντουλίζω
μυρμήγκι μυρμήκ
μυρουδιά θυμιάματος θυμιαματέα
μυρωδιά θυμαριού θομαρέα
μυρωδιά ιδρώτα ιδρωματέα
μυρωδιές μυρωδίας
μωλώπισα ετόχτωσα
μωλώπισαν ετόχτωσαν
Μάης Καλομηνάς
Μανόλης Μανόλτς
Μάρτιος Μάρτς
Μυροφόρα Μυρίκα