Κι φογάται το ξύλον..

Η μάνα τη Γιωρίκα:
— Γιωρίκα πουλόπομ μ’ εφτάς αταξίας οσήμερον, γιατί κι πρεπ να κρούγωσε γιατί εν η εορτήσ.
— Κια εξέρατο μάνα για τατό κι φογούμαι!