Τα χρόναι…

Πόσον χρόνων είσαι μικρέ;
— Αν είσαι εισπράκτορας κι έκλεισα ακόμαν τα τέσσερα, κι αν κι

είσαι, έκλεισατα και επαρεδέβατα!