Το πείραγμαν τη κορίτσι..

Ο Γιωρίκας πειράζ έναν κορίτσ.

— Χαντς άδικα τον καιρόσ, λέατον το κορίτσ. Εγώ είμαι τίμιεσα.

Ο Γιωρίκας είδιεν τιδέν κι’ ίνεται εκλώστεν να φευ.

Το κορίτσ εγροίξεν ότι αφεύ και λέατον:

— Είπασε ότι είμαι τίμιεσα αλλά όχι και πολλά!…