Παράδεισον και κόλασην..

Ο Κωστίκας λέει τον Γιωρίκαν:
— Πώς επόρεσεν ο Ιωνάς και εξέβεν ζωντανός ασήν κοιλίαν τη ψαρί;
— Κι εξέρω, λέατον ο Γιωρίκας, όνταν θα πάω σον παράδεισον θα ρωτώγατον.
Κι αν κι εν ο Ιωνάς σον παράδεισον;
— Ε, ατότε ρώτατον εσύ όνταν απάσ σην κόλασην!