Τρία δουλείας εντάμαν!….

Laugh
Ανέκδοτα από την Pontiakilelapa

Ο Γιάννες ο Κατίπ’ς’ ας’ ση Καρτσέα τη Πλάτανας, όπου εστέκεν και όπου ευρίουτουν τη γυνάικαν ατ’ εκούρφιζεν:

–        Πασαρεμέντσα, προκομέντσα!

Αμόν μελεσιδ’ όλον την ημέραν ‘ς σο ποδάρ’ στέκ!…Οψέ το βράδον επήγα ενωρίς – ενωρίς ‘ς σ’ οσπίτ’ και – μω π’ έπλανε σε! –Η γυναίκα μ’ τρία δουλείας εντάμαν πως εποί’ νεν;..

–        Κι ατό πα πως γίνεται; Ερώτεσαν ατόν.

–        Αχά! Είπεν. Έρμεγεν το χτήνον, ερμάσανεν μαστίκαν και….εκατούρ’ νεν!…