Το χέρι’μ τέρεν!….

Laugh
Ανέκδοτα Ποντιακά από την pontiakilelapa

Ίνας τσάπρος (αλλοίθωρος) εκάθουτον σ΄έναν σταυροστράτ’ κεκά. Επέρασεν, ατόν την στράταν, πώς να πάει σ΄έναν χωρίον. Ο τσάπρον έδειξεν ατόν την στράταν. Ο δεβάτες τερεί, αλλού δεικνύζνε τα’ ομμάτια τ’ κι αλλού το χερ’ν ατ και νουνίζ μερ’ μεραίαν να πάει. Ο τσάπρον εγροίκσενα. «Το χέρ’ ιμ’ τέρεν. Τ’ ομμάταια’μ αν τερείς θα πας χάσαι!