Το πιλπίλ…(Εμπροπίς)..Θεόδωρος Παυλίδης..

για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Έρθανε τεμόν οι φίλ

Για να ακούνε το πιλπίλ

Και γω από νυχτοπούλ

Κελαηδώ κι ακούνε ούλ

./.

Όσοι έχνε στεναγμούς

Και σα ψύατουν καημούς

Όλεν εν τεμόν οι φιλ

Και τ’αδέρφια σο πιλπίλ

./.

Δέκραια τέρταια παν μαζί

Δύο πόρτας η ζωήν

Οι τουσμάνοι ηντάνε φιλ

Κηλαΐδεί και το πιλπίλ

./.

Με τον φέγγον το καντήλ

Και τα νύχτας το πιλπίλ

Όποιος τα τέρταια’τ λέει

Το πιλπίλ ακούει και κλαίει

./.