29.1.2011, Τα ρίζας ιμ’ ‘κι ενέσπαλα, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

Τ’ αποφκακές ποντιακόν ποιήμαν εγράφτεν για τα γονικά μ’.

Ατό έτον δαρμενείαν ασ’ σον φίλον και χοροδάνον Σάκη Κέλε. Πολλά ευχαριστώ ατόν.