Ο Γιωρίκας ‘ς σο ξενοδοχείον…

Ο Γιωρίκας επήεν ‘ς σ’ έναν ξενοδοχείον με την γαρήν’ ατ και επέμ’ νεν τρία βράδας. Έρθεν η ώρα να φεύ’ νε και ψαλαφούν ασ’ σον ξενοδόχον την λογαρίαν.
— Τρία χιλιάρικα για το δωμάτιον που εκοιμέθετε, δακόσαι φράγκα για το μπάνιον που εποίκατε.
— Μα εμείς κι εποίκαμε μπάνιον, λέα’ τον ο Γιωρίκας
— Εκ’ έκα έτον το μπάνιον ας εποίνατε. Άλλα δακόσαι φράγκα για τα βόλτας που εποίκατε απές ‘ς σο κεπήν.
— Μα εμείς κι εποίκαμε βόλτας απές σο κεπήν!
— Εκ’ έκα έτον το κεπήν ας εποίνατε, λέα’ τον ο ξενοδόχον.
Ούλαι εντάμαν εφτάνε τρία χιλιάδες τετρακόσα φράγκα.
— Να εβγάλ’τς χίλαι, λέα’τον ο Γιωρίκας, γιατί εσέγκες χερ την γαρή ‘μ.
— Πότε ογώ εσέγκα χερ την γαρή ‘ς; Λέα’τον ο ξενοδόχον.
— Εκέκα έτον, λέατον ο Γιωρίκας, ας εβάλ’νες ατέν χερ!