Χαμέλυνον καρά – καπάν..

Χαμέλυνον καρά – καπάν
και Αέ Ζαχαρέα
να ελέπω τ’ αρνί μ’
πως περμέν
σ’ έρημον την φωλέαν.
./.
ο ουρανόν και η θάλασσαν
η γη κι’ όλια τα πάντα
έλα αρνόπο μ’ με τ’εμέν
πασκίμ θα ζούμε πάντα.
./.
‘ς σον ουρανόν πετάει πουλίν
‘ς σην γην ευτάει εβόρα
εγώ και εσύ ντο είπαμε
μη λες ατό την χώραν.
./.
αρνί μ’ τ’εσόν ο πρόσωπον
αχ! και τ’εσά τ’ομμάτ
̤α
μ’εσέν πουλί μ’ θα χαίρουμαι
και πέρω τα μουράτ
̤α.

./.