Τα παλικάρä τη χωρί!..

Τα παλικάρä τη χωρί!

Γιάννης Φλωρινιώτης συνέχεια..

Ta παλικάρä τη χωρί

Για τ’εσένα πονούνε

Για τ’έσενα τα πούλοπα

Γλυκέα κελαηδούνε

./.

Μαεύς τα παληκάρä

Με τ’εμορφα τα κάλä

Τ’ έμορφα τ’ομματόπα σ’

αμόν μαργαριτάρä

./.

Είσαι άσπρος και κόκκινος

Αμόν γαλάν και μήλον

Το φως με τ’εσέν τσάμπα εν

Αμόν α δείς εκείνον

./.

Μαεύς τα παληκάρä

Με τ’εμορφα τα κάλä

Τ’ έμορφα τ’ομματόπα σ’

αμόν μαργαριτάρä

./.