Εσύ σε μάννα μ’ ντο λαρώντς

Εσύ σε μάννα μ’ ντο λαρώντς

Εσύ είσαι μάννα μ’ ντο λαρώντς
τη ψή σ’ ιμ’ τα γεράδες
κ’ εν ατά ντο ‘κι λαρούντανε
ίνονται με τα παράδες
./.
Και τ’ εμόν το ντέρτ’ εν’
και τ’ εσόν όντες βογγώ
πονίζ’ με και αν ψαλαφώ σε
και την ψή σ’ εκείνον πα θα δίς με
./.
Σιμά σο αχ σιμά σο βαχ
τ’ όνεμα σ’ πάντα θέκω
όντες θα ρούζω σο κρεβάτ’
εσέν σιμά μ’ θα ελέπω

./.