Ο γέρον τη Τσίτας…Χαρίτον

 

44.

Ο γέρον τη Τσίτας  Χαρίτον

 Σην Τσίταν χρόνâ εμπροστά

Γέρον τρανόν εζήν’νε

Χαρίτον έτον τ’ονομα’τ’

 Και Στάλλη η καλλίτσα’τ’

./.
Έτονε γέρος ’κι έλεπεν

’ς σο τζιάκ καικά ’ς σο δώμαν

Σαχτάρâ εταράουντον

Ασ’ σην γεράν τα χέρâ

 ./.
έτον γιοσμάς κ’ εγέρασεν

Σοφός εγέντον λέγω

Λόγια σοφά εκαλάτσεβεν

Γλυκέα δεβασμένα

./.

’Σ σο γιάν’ατ τοπλαεύκουνταν

Ν’ ακούγ’νε τα ιστορίας

Για την ζωήν εδäσκευεν

Τ’ αθρώπ’ς τη γειτονίας

./.
μη κλαίτ’ ατώρα π’ έφυεν

Καμίαν ’κι εχπαράεν

Έτον πιστός Χριστιανός

Τη Τσίτας ο Ακρίτας

 ./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων