Εχöν’τσε μάννα μ’ σο ραχίν Χαρίτον.

21

Ε≤öν’τσε μάννα μ’ σο ρα≤ίν  Χαρίτον.

Μαννάδες ψένουν ’ς σο φουρνίν

Σκαλών’νε τραγωδίας

Για να φιλεύν’νε τα παιδä

Ευτάγ’νε ετοιμασίας

./.

Ε≤öν’τσε μάνα μ’ ’ς σο ρα≤ίν

Άσπρην ημέραν έρθεν

Χριστίαννα τρανόν χαράν

Χριστός ξαν εγεννέθεν

./.

Όλâ τ’ οσπίτâ κατενά

Κάλαντα ασ’ σα παιδίαν

Για το Χριστόν και για την πίστ’

Και για την Παναΐαν

./.

Ε≤öν’τσε μάνα μ’ ’ς σο ρα≤ίν

Άσπρην ημέραν έρθεν

Χριστίαννα τρανόν χαράν

Χριστός ξαν εγεννέθεν

./.

Έρθες Χριστέ μ’ αδά ’ς σην γήν

Κι’ εχάρτσες  ευλο(γ)ΐαν

’Σ σ’ ανθρώπ’ς π’ εζαροπάτεσαν

Εδέκες εσχωρίαν

./.

Ε≤öν’τσε μάνα μ’ ’ς σο ρα≤ίν

Άσπρην ημέραν έρθεν

Χριστίαννα τρανόν χαράν

Χριστός ξαν εγεννέθεν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων