Προσευχήν ‘ς σην Παναΐαν

Advertisements

 

51.

Προσευχή ’ς σην Παναΐαν

Φύλαξόν με Παναΐα μ’   Χαρίτον

 Φύλαξον με Παναΐα μ’

Τάμα ευτάγω ’ς σην υία μ’

Έσπριναν και τα μαλλία μ’

Άπλωσον το ≤έρ σ’ ωμία μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Φτουλακίζ’ θέ μ’ το καρδόπο μ’

Εθυμέθα ξάν το τόπο μ’

Εχάθεν όλôν το _öπο μ’

Εγκρεμνίστε τ’ οσπιτόπο μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Φύλαξόν με Παναΐα μ’

Φύλαξον και τα παιδία μ’

Ν’ αρραεύν’νε τα ταφία μ’

Αχ!τα υστερνά κλαδία μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Τα κεπία μ’ εμαρέθαν

Τ’ εμετέρ’ς ακεί œ ευρέθαν

Παναΐαν Σουμελά μ’

Χάτεψον τα βάσανα μ’

./.

Φύλαξον με, ωρίαξον με

Χρυσόν σταυρόν μαλαματένεν

Για τ’ αθρώπ’ς την προσευχήν

Γαλένεψον τ’ εμόν τη _ήν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

 

41.0883123.542815