Ακρίτων Ξάντινου γιούς.. Χαρίτον

91.

Ακρίτων Ξάντινου γιούς   Χαρίτον

 Τα στράτας ιμ’ ανέφορα

Αμέτρετα σκαλία

Γους ν’ ανηβαίνω ’ς σ’ ουρανόν

Επιάστεν η καρδία μ’

./.

Ακρίτων Ξάντινου γιούς

Τη Διγενήν το θρέμμαν

Τοι Μιθριδάτων ψαλαφώ

Τοι Αμαζόνων γαίμαν

./.

Εντώκα πόρτας ’ς σ’ ουρανόν

Κι’ αζπάρâ ασπαλισμένα

Ν’ ανοίγ’νε, _ήα καρτερώ

Ποντίων τιμημένα

./.

Ακρίτων Ξάντινου γιούς

Τη Διγενήν το θρέμμαν

Τοι Μιθριδάτων ψαλαφώ

Τοι Αμαζόνων γαίμαν

./.

Άμον Χριστόν κι’ άμον Θεόν

Κι’ άμον τη Παναΐαν

Να κατηβαίν’νε αδά ’ς σην γήν

Σ’ αθρώπ’ς τη συγχωρίαν

./.

Ακρίτων Ξάντινου γιούς

Τη Διγενήν το θρέμμαν

Τοι Μιθριδάτων ψαλαφώ

Τοι Αμαζόνων γαίμαν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων