Την Κερεκήν ’ς σην εγκλεσιά Χαρίτον

96.

Την Κερεκήν ’ς σην εγκλεσιά  Χαρίτον

 Την Κερεκήν ’ς σην εγκλεσιά

ενέλλαξα κι’ εδέβα,

κι’ απές γραιάδας έτονε,

τα νöτε εßαφανίγαν.

./.

αν τα γραιάδας αποθάν,

άνοικον θα απομέν’νε,

τα εγκλεσιάς τ’ ακράνοιχτα,

κι’ όλâ τα μαναστήρâ.

./.

μκρά παιδία έχω ογώ,

και για τ’ατα γουεύω,

πιλέ και για τ’ ανήμπορα,

πε ορφανά απομένουν

./.

’Σ σ’ αγούτα τα μικρά μωρά

Ποίαν πίστην ν’ εφέκω

Ντοσίλεγον παράδειγμαν

 Και πως έμπρâ ’τς να στέκω

./.

Ωϊ! Θέ μ’ ’κι κλώ®κουνταν

Τα χρόνâ μ’ επιδέβαν

Κι’ ασ’ αθρωπί τα έργατα

Τσεχέλ’κα επουγαλεύταν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων