Μάνναν έρθεν ´ς σα δίχωτα Χαρίτον

Μάνναν έρθεν ´ς σα δίχωτα

Μάνναν έρθεν ´ς σα δίχωτα,

Πουθέν ´κι στέκ το δäκριν,

Το χάταλόν ατς αν θα σών,

Τουσμάν ατέναν θα σκοτών,

./.

Γουρπάν ευτάει θέ μ’ την _ήν,

Την κάρδιαν τα μαλλόπα’τς,

Γουρπάν να σών το χάταλον,

Τον ακριβόν τον γιέν ατς,

./.

Το ακριβόν ατς το παιδίν,

Εδέκε ´ς σα πουλίαν,

Με την ευχήν ατς ´ς σον Θεόν,

Να το χαρίζ’ παιδίαν,

./.

Τουσμάνε έπαρ’ τ’ άνασμα μ’,

´κι επρόκαμες τ’ αγούρ’ιμ’,

´ς σο μίαν χάτεψον την _ή μ’,

Τη μάννας την καρδίαν,

./.

Εσκώθεν ξύμητον μα≤αίρ’,

Κι’ επαίρεν την ζωήν ατς,

Κι’ ο ουρανόν πορφύρισεν,

Κι’ αμάν ´ς σα δύ εχωρί(γ)εν,

./.

Τα δέντρια ´κι ελαίσκουνταν,

Κι’ η πλάσιν εκωφώθεν,

Και τη Θεούν το δάκρωμαν,

Άμον χαλάζ’ εκ®ύεν,

./.

Η μάνναν πάντα μάνναν εν’

Γουρπάν για τα παιδίαν,

Η μάνναν εν’ το ηλέβγαλμαν,

Και ´ς σο σκοτάδ’ τ’ αστρίαν,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων