10.4.2012, Θα εφτάγ’νε τη Λαμπρήν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, “Χαρίτον”