29 Μαΐου 1453, 29 Μαΐου 2012…Ντοκί καμπάναν εντιδωνεί Χαρίτον

27.

Ντοκί καμπάναν εντιδωνεί..Χαρίτον

Ντοκί καμπάναν εντιδωνεί

Φερ’ τ’ Αδ’ αγρôχαπäρ’ιν

την Πόλ’ τουρκάντ’ εκούρσεψαν

’Σ σα στούδ’ν εμούν μα≤αίρ’ εν’

./.

Μένεμαν αναχάπαρον

’ς σον κόσμον κιαν επλώθεν

Το κερκοθύριν ένοιξαν

Κι’ η Πόλη  μ’ γαιματώθεν

./.

Ντοκί καμπάναν εντιδωνεί

Φερ’ τ’ Αδ’ αγρôχαπäρ’ιν

την Πόλ’ τουρκάντ’ εκούρσεψαν

’Σ σα στούδ’ν εμούν μα≤αίρ’ εν’

./.

’παίραν αθέωτα την _ήν

Τ’ ανάσμα ασ’ σα παιδίαν

Καν’ναν τρανόν ’κι εφέκανε

Χριστέ μ’ και Παναΐα μ’

./.

Ντοκί καμπάναν εντιδωνεί

Φερ’ τ’ Αδ’ αγρôχαπäριν

την Πόλ’ τουρκάντ’ εκούρσεψαν

’Σ σα στούδ’ν εμούν μα≤αίρ’ εν’

./.

Ο ήλôν επορφύρισεν

Κι’ ο φέγγον ’κι εφάνθεν

Ο βασιλέας έρουξεν

Κι’ η Πόλην θέ μ’ επάρθεν

./.

Ντοκί καμπάναν εντιδωνεί

Φερ’ τ’ Αδ’ αγρôχαπäριν

την Πόλ’ τουρκάντ’ εκούρσεψαν

’Σ σα στούδ’ν εμούν μα≤αίρ’ εν’

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων