169. Μαννίτσα μ’ μαυροφόρεσες, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

169.
Μαννίτσα μ’ μαυροφόρεσες,
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον
Μαννίτσα μ’ μαυροφόρεσες,
και την καρδία μ’ κλαινίεις,
θα έρχουμ’ ´ς σα ορόματα σ’,
για τ’ ατο μη βαρκίεις,
./.
κράτεσον το ≤έροπο μ’,
παίξον με τα μαλλία μ’,
να έχω το ιλιάεμα σ’,
στερνόν παρεγορίαν,
./.
Σώρεψον τα δäκρâ μ’,
π’ ερούξαν ´ς σο γιοργάν’ιμ’,
ν’ εφτάς ατα ροδόσταμον,
ν’ αθίζ’ τ’εμόν το τάφιν,
./.
αν εν’ Θεούν το θέλεμαν,
ας κόφκουνταν τα πόνâ μ’,
εσέν μάννα μ’ θα αγαπώ,
κι’ ασ’ σ’ ουρανού τ’ αλώνâ,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων