ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α΄ & Β’ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»

ΤΟΜΟΣ 1ος (1928)

Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, Τό Αρχείον Πόντου

Α. Α. Παπαδοπούλου, Ο Πόντος δια των αιώνων

Γ. Σουμελίδου, Ακριτικά άσματα

Ε. Κούση, Λεξιλόγιον φυτολογικόν Τραπεζούντος

Δ. Η. Οικονομίδου, Γαμήλια έθιμα

Δημ. Κουτσογιαννοπούλου, Τραγούδια του γάμου

Παραμύθια

Αινίγματα

Άσματα δίστιχα

Δεισιδαιμονίαι και προλήψεις

ΤΟΜΟΣ 2ος (1929)

Δ. Η. Οικονομίδου, Περί αμφιέσεως

Α. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι      .

Ευφρ. Σιδηροπούλου, Λεξιλόγιον Κοτυώρων

Δημ. Κουτσογιαννοπούλου, Τραγούδια

Άσματα ποικίλα

ΤΟΜΟΣ 3ος (1931)

Α. Α. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι

R. Μ. Dawkins, Παραμύθια Σουρμαίνων και Όφεως

Ευφρ. Σιδηροπούλου, Λεξιλόγιον Κοτυώρων

Δ. Η. Οικονομίδου, Αργυρόπολις

Κων. Αλεξιάδου, Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Ινεπόλεως

Αθαν. Ευσταθιάδου, Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Σάντας

Γεωρ. Κανδηλάπτου, Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Αργυροπόλεως

ΤΟΜΟΣ 4ος και 5ος (1933)

Χρυσάνθου Μητροπολίτου Τραπεζούντος, Ή Εκκλησία Τραπε­ζούντος.

ΤΟΜΟΣ 6ος (1935)

V. Laurent, La vie de Jeαn, Metropolite d’ Herαclee du Pont

Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Γερβασίου, Επαρχία Ροδο­πόλεως

Bordier Julien du Baron de Salignac, Relαtion d’ un voyαge en Orient

Ιωάννου Π. Μηλιοπούλου, Το εν Τραπεζούντι σπήλαιον του Αγίου Ευγενίου

Ευφρ. Σιδηροπούλου, Λεξιλόγιον Κοτυώρων

Ι. Ιέρακος, Νέον Ρωσικόν βιβλίον περί Πόντου

Δ. Η. Οικονομίδου, Επώνυμα Ποντιακά

Ιωάννου Βαλαβάνη, Παραμύθια Αμισού

ΤΟΜΟΣ 7ος (1937)

Χρυσοστόμου Μυρίδου, Οικογένεια Σαρασιτών και Γερβάσιος Σαρασίτης

Ιωάννου Βαλαβάνη, Παραμύθια

Γ. Α. Σωτηρίου, Βιβλιοκρισία

Ευφροσύνης Σιδηροπούλου, Λεξιλόγιον Koτυώρων

Τής αυτής, Άσματα δίστιχα Κοτυώρων

Δέσποινας Φωστηροπούλου, Άσματα δίστιχα και άλλα Ίμερας σαι Κρώμνης

Δ. Η. Οικονομίδου, Τα γούchdιλια εν Πόντω

Παντελή Μελανοφρύδη, Ανέκδοτα και παραδόσεις Χαλδίας

ΤΟΜΟΣ 8ος (1938)

Α. Α. Παπαδοπούλου, Επώνυμα Χαλδίας κατά τον 18 αιώνα

Α. Α. Παπαδοπούλου, Ιστορικά σημειώματα εκ του κώδικας της επαρχίας Χαλδίας

Δ. Η. Οικονομίδου, Τα σύνθετα εις -πουλλος -πουλλον και τα παράγωγα αυτών

Θεμιστοκλέους Ν. Παστιάδου, Περί της θέσεως του Πολεμωνίου

Ευφροσύνης Σιδηροπούλου, Λεξιλόγιον Κοτυώρων

Κ. Χιονή, Παροιμίαι Κερασούντος

»       »      Κερασουντιακά τραγούδια

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι του χωρίου Σταυρίν

           »         »         »                     Άσματα δίστιχα του χωρίου Σταυρίν και των πέριξ

Δέσποινας Φωστηροπούλου, Παραμύθια Ίμερας

Γεωργίου Λ. Σιβρίδου, Δεισιδαιμονίαι, προλήψεις και περίεργα των Οινοέων

Σ. Π., Δημοσθένης Η. Οικονομίδης

Παντελή Μελανοφρύδη, Παιγνίδια Χαλδίας

Παντελή Μελανοφρύδη, Ανέκδοτα Χαλδίας

ΤΟΜΟΣ 9ος (1939)

Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, Βησσαρίωνος προς την σύνοδον η περί τών καθ’ ημάς

Θεμιστοκλέους Παστιάδου, Το μαινόμενον μέλι

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι και παροιμιώδεις φρά­σεις του χωρίου Σταυρίν

Του αυτού, Κατάραι και ευχαί τού χωρίου Σταυρίν

Του αυτού, Άσματα δίστιχα τού χωρίου Σταυρίν καί τών πέριξ

Π., Μυθολογικά

Ιωάννου Βαλαβάνη, Αινίγματα χωρίων Κερασούντος και Οινόης

Του αυτού, Ολιγάστιχα άσματα Κερασούντος

Ιορδάνου Βαμβακίδη, Σύμμεικτα εξ Οινόης

Δέσποινας Φωστηροπούλου, Παραμύθια Ίμερας

Νίκου Α. Βέη (Bees), Ποντιακά χειρόγραφα έν Μουσείω Κάστρου Αγκύρας

ΤΟΜΟΣ 10ος (1940)

Χρυσοστόμου Μυρίδου, Συμβολή είς τήν βιβλιογραφίαν του Πόντου

ΤΟΜΟΣ 11ος (1941)

Γεωργίου Σουμελίδου, Ευγενίου Βούλγαρι σχεδίασμα περί Ζιχών καί Τζέχων

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Ποικίλα άσματα τού χωρίου Σταυρίν

Ιορδάνου Βαμβακίδη, Σύμμεικτα εξ Οινόης

Παντελή Μελανοφρύδη, Παιγνίδια Χαλδίας

Ευσταθίου Αθανασιάδου, Έθιμα Σάντας

Τού αυτού, Παιγνίδια Σάντας

Δέσποινας Φωστηροπούλου, Παραμύθια, ανέκδοτα σαι παραδόσεις Ίμερας

Τής αυτής, Πρακτική ιατρική Ίμερας

Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου, Το χωρίον Ίμερα

Τού αυτού, Τραγούδια Ίμερας

Τού αυτού, Λεξιλόγιον Ίμερας

Α. Α. Παπαδοπούλου, Περί της προφοράς τού η έν τη Ποντική διαλέκτω

ΤΟΜΟΣ 12ος (1946)

Ανθίμου Παπαδοπούλου, Γλωσσικαί έρευναι

Γ. Σουμελίδου, Άσματα συλλογής Ε. Κούση

Του αυτού, Άσματα συλλογής Ι. Βασιλειάδου

Του αυτού, Το άσμα του νεκρού αδελφού

Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, Βησσαρίωνος προσφώνημα προς τον Αλέξιον Κομνηνόν

Κων. Αλεξιάδου, Δημώδη άσματα Ινεπόλεως

Δ. Κ. Παπαδοπούλου, Παραμύθια τού χωρίου Σταυρίν

Ανθίμου Παπαδοπούλου, Ερμηνευτικαί σημειώσεις εις τα ανωτέρω παραμύθια

Αγαθαγγ. Τσαούση, Ποικίλα λαογραφικά του χωρίου Χόψα

Γεωργ. Κανδηλάπτη, Δημοτικά άσματα Χαλδίας

Σωτηρίας Φωστηροπούλου, Ποικίλα λαογραφικά Ίμερας

Ευφροσύνης Σιδηροπούλου, Αινίγματα Κοτυώρων

Πίνακες στατιστικοί

ΤΟΜΟΣ 13ος (1948)

Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Το μαγικό δαχτυλίδι

Του αυτού, Βιβλιοκρισία (Ν. Ανδριώτης)

Τού αυτού, Ο Χαλδίας αρχιερεύς των μεταλλουργών

Γεωργίου Κανδηλάπτη, Σύμμεικτα λαογραφικά Χαλδίας

Ανωνύμου, Η πόλις Άνδραπα

Χρυσοστόμου Μυρίδου, Λαογραφικά Λιβεράς

Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, Η μονή Γουμερά

Νίκου Α. Βέη, Εκ της βιβλιοθήκης του Σεβαστού Κυμινήτου

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Άσματα του χωρίου Σταυρίν

Ευσταθίου Αθανασιάδου, Παραδόσεις Σάντας

Παντελή Μελανοφρύδου, Φράσεις και σύνθετα αριθμητικών του χωρίου Άδισα

Σωτηρίας Φωστηροπούλου, Τοπωνύμια και ονόματα Ίμερας

Φίλωνος Κτενίδου, Ώρωμαν η νοσταλγία της Κρώμνης

Πολ. Χάϊτα, Ύμνος εις την λύραν

Αριστοδήμου Γ. Σοφιανού, Στατιστικοί πίνακες

ΤΟΜΟΣ 14ος (1949)

Ανθ. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικαί έρευναι

Του αυτού, Ηθογραφία παραμυθίων

Γεωργ. Κανδηλάπτη, Συμβολή εις μελέτην περί της Μητροπόλεως Χαλδίας

Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου, Άσματα του χωρίου Σταυρίν

Του αυτού, Λεξιλόγιον της περιφερείας Σταυρίν

Παντελή Μελανοφρύδη, Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του χωρίου Άδισα

Νίκου Βέη, Αφιερώματα και λειτουργικαί συνδρομαί Ποντίων υπέρ του Παναγίου Τάφου

Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου, Γεωργία και κτηνοτροφία Ίμερας

Τού αυτού, Λεξιλόγιον Ίμερας

Ξενοφώντος Κ. Άκογλου, Της Σούσας το τραγούδι

Ευσταθίου Αθανασιάδου, Παραμύθι Σάvτας

Κωνσταντ. Αλεξιάδου, Ευχαί και κατάραι Ινεπόλεως

Του αυτού, Λεξιλόγιον Ινεπόλεως

Ανθ. Α. Παπαδοπούλου, Χρύσανθος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Αινίγματα του χωρίου Σταυρίν

Μιλτιάδου Κ. Νυμφοπούλου, Λαογραφικα Σάντας

Γεωργίου Σουμελίδου, Βιβλιογραφικόν Σημείωμα

ΤΟΜΟΣ 15ος (1950)

Ανθίμ. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικαί έρευναι

Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου, Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του χωρίου Σταυρίν

Τού αυτού, Λεξιλόγιον του χωρίου Σταυρίν

Γεωργ. Κανδηλάπτη, Συμβολή εις μελέτην

Του αυτού, Λαογραφικά Χαλδίας

Μητροπολ. Νευροκοπίου Αγαθαγγέλου, Ποικίλα λαογραφικα του χωρίου Χόψα

Μιλτιάδ. Νυμφοπούλου, Λαογραφικα Σάντας

Ξενοφ. Άκογλου, Λαογραφικα Κοτυώρων

Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου, Λεξιλόγιον Ίμερας

Γεωργ. Σουμελίδου, Άσματα συλλογής Ε. Κούση

Ανθίμ. Α. Παπαδοπούλου, Λαογραφικα ζητήματα

ΤΟΜΟΣ 16ος (1951)

Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικαί έρευναι

Του αυτού, Ο τσιτακισμός του σ

Σάββα Ιωαννίδου, Μύθοι δημώδεις και Άσματα Τραπεζούντος

 Ιωάννου Παρχαρίδου, Ποντικά παραμύθια

Αγαθαγγ. Φωστηροπούλου, Λεξιλόγιον Ίμερας

Ι. Τ. Παμπούκη, Βυζαντινά κάλλανδα εν Πόντω

Δημητρ. Κ. Παπαδοπούλου, Έθιμα και δοξασίαι περί τους νεκρούς του χωρίου Σταυρίν

Του αυτού, Παραδόσεις και ανέκδοτα του χωρίου Σταυρίν

Του αυτού, Λεξιλόγιον του χωρίου Σταυρίν

Ξενοφ. Άκογλου, Παραλλαγή Ποντιακού παραμυθιού

Μιλτιάδ. Νυμφοπούλου, Προλήψεις και δεισιδαιμονίες Σάντας

Του αυτού, Παραμύθια Σάντας

Νίκου Α. Βέη, Η εν Κερασούντι μονή του Αγίου Επιφανίου και Ο μητροπολίτης Αλανίας Νικόλαος

Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη, Ποιηταί δημωδών αμάτων εις Τραπεζούντα κατά τον ΙΔ’ αιώνα

Κατερίνας Κακούρη, Ερώτημα λαογραφικό για τον «Κάνναβο»

Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Βιβλιοκρισίαι

ΤΟΜΟΣ 17ος (1952)

Χρυσοστόμου Μυρίδου, Εικοσιπενταετηρίς Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

Οδυσσέως Λαμψίδου, Πώς ήλώθη ή Τραπεζούς

Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικαί έρευναι

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Λεξιλόγισν του χωρίου Σταυρίν

Κωνσταντίνου Ρωμαίου (συντάκτου Ιστορικού Λεξικού), Τα Ακριτικά τραγούδια του Πόντου

Ξενοφώντος Άκoγλoυ, Παραμύθια Κοτυώρων

Νικολάου Α. Οικονομίδου, Άγιος Φωκάς ο Σινωπεύς

Γεωργίου Ν. Λαμψίδου, Λαογραφικά της σαρακοστής Χαλδίας και Τραπεζούντος

Δ. Η. Οικονομίδου, Δίστιχα Χαλδίας καί Τραπεζούντος

Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Ο Ζάρπη Κωσταντίνον

Οδυσσέως Λαμψίδου, Γλωσσικά σχόλια εις μεσαιωνικά κείμενα του Πόντου

Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου, Λεχώνα και νεογέννητο

Νίκου Α. Βέη, Δύο νέα απόγραφα της «τάξεως πρωτοκαθεδρίας της επαρχίας Λαζικής»

Κωνσταντίνου Ρωμαίου (ακαδημαϊκού), Τα λυκοχάντζια του Πόντου

Ιωάννου Βαλαβάνη, Άσμα Κερασούντος

Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Βιβλιοκρισίαι

ΤΟΜΟΣ 18ος (1953)

Κωνσταντίνου Αλεξιάδου, Λεξιλόγιον Ινεπόλεως

Α. Α. Παπαδοπούλου, Χαρακτηριστικά της Ποντικής διαλέκτου

Του αυτού, Πόθεν το όνομα Υψηλάντης

Του αυτού, Πορτάροι δίκλωποι της Κωνσταντινουπόλεως

Γεώρμπεϊ Π. Μ. Παπαδοπούλου, Δείγματα δημοτικής μουσικής του Πόντου

Οδ. Λαμψίδου, Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος. Ανέκδοτα κείμενα

Ιωάννου Παπαδοπούλου (καθηγ. Πανεπιστημίου), Ο πρε­σβευτής Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Γεώργιος Φραντζή εν Τραπεζούντι και Ιβηρία

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Μαγικαί συνήθειαι και δεισιδαι­μονίαι του χωρίου Σταυρίν

Νικολάου Α. Οικονομίδου, Χρονολόγησις της ανοικοδομήσεως του ναού της Χρυσοκεφάλου

Του αυτού, Κανων Ιωσήφ του Υμνογράφου εις άγιον Φωκάν τον Σινωπέα

V. Laurent, Deux chrysobulles inedits des empereurs de Trebizonde Alexis IV – Jeαn IV et Dαvid ΙΙ.

Κωνσταντίνου Ρωμαίου (συντάκτου Ιστορικού Λεξικού), Τρα­γούδια δίστιχα του Πόντου

Ξενοφώντος Άκoγλoυ, Παραμύθια Κοτυώρων

Οδ. Λαμψίδου, Η άλωσις της Τραπεζούντος υπό των Τούρκων και ο Βαρβερινός κώδιξ 111

Του αυτού, Βιβλιοκρισίαι

ΤΟΜΟΣ 19ος (1954)

Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Νόστος-εύνοστος- έμνοστος και παρά­γωγα

Οδυσσέως Λαμψίδου, Απάντησις εις κριτικήν

Οδυσσέως Λαμψίδου, Τινά περί του έργου και των ιδεών Μιχαήλ του Παναρέτου

Ανθίμου Α Παπαδοπούλου, Φρασεολογικά

V. Laurent, Sceαu inedit de Dαvid Comnene, liberαteur du Pont et cofondαteur de l’ empire de Trebizonde

Γεωργίου Σουμελίδου, Σύνθετα της ποντικής διαλέκτου

Ι. Β. Παπαδοπούλου, Μία πολιτική συνδιάλεξις εν τοις ανα­κτόροις της Τραπεζούντος

Αλ. Ν. Οικονομίδου, Πόθεν οι εν Αττικοίς επιτυμβίοις «Αθη­ναίοι»

Κωνσταντίνου Ρωμαίου, Το μοιρολόγι της Παναγίας

Οδυσσέως Λαμψίδου, Ο Πόντος κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλε­μον του 1828-1829 Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή, Το μαγικό δαχτυλίδι

Θ. Σ. Τζαννετάτου, Ο «εξάπους κολοσσός» Μιθριδάτου του Ευπάτορος

Αντωνίου Παπαδοπούλου, Γαμήλια έθιμα εις το Χορτοκόπι της Ματζούκας

Γεωργ. Τρ. Βαφειάδου, Λαογραφικά Τραπεζούντος και Κρώμνης

Δημητρίου Χρ. Λαζαρίδου, Λαογραφικά του χωρίου Καπίκιοϊ Τραπεζούντος Αγαθαγγέλου Φωστηροπούλου, Λαογραφικά Ιμέρας

Τριανταφύλλου Παπαθεοδωρίδου, Ανέκδοτοι στίχοι Στεφάνου τού Σγουροπούλου Ξενοφώντος Κ. Άκογλου, Ανέκδοτα Κοτυώρων

Ιορδάνου Κ. Χατζηλιάδου, Παραδόσεις και ανέκδοτα Γαλατσου­γού Νικοπόλεως

Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Λαλλούδι-λαλλάρι-λαλλάτζιν-λάλλαι

Ν. Α. Οικονομίδου, Βιβλιοκρισίαι

Οδυσσέως Λαμψίδου, Βιβλιοκρισίαι

ΤΟΜΟΣ 20ος (1955)

Οδυσσέως Λαμψίδου, Ιωάννου Ευγενικού Έκφρασις Τραπε­ζούντος. Χρονολόγησις και έκδοσις

Νικολάου Οικονομίδου, Σημείωμα περί ιών επιστολών Γρηγορί­ου του Χιονιάδου

Παντελή Μελανοφρύδη, Γλωσσάριον του χωρίου Άδισσα

V. Laurent, L’ αssαssinαt d’ Alexis ΙV empereur de Trebizonde (1429)

Οδυσσέως Λαμψίδου, Ετυμολογικά και σημασιολογικά

Σταύρου Χ. Σκοπετέα, Οι Υψηλάνται. Η Τραπεζουντιακή καταγωγή τους

Α. Α. Παπαδοπούλου, Η φράσις «το κρίμα στο λαιμό σου»

Του αυτού, Πάλιν διά το χά = θά

Του αυτού, Αφομοίωσις τού τ υπό του σ

Του αυτού, Επιβίωσις αρχαίων δοξασιών

Πέτρου Ι. Μώραλη, Η «ανάλωτος» Τραπεζούς

Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Σημασιολογικά και ετυμολογικά εκ της Ποντιακής διαλέκτου

Κ. Ρωμαίου, Βιβλιοκρισία

Οδυσσέως Λαμψίδου, Βιβλιοκρισίαι

Δημήτριος Συμβουλίδης

ΤΟΜΟΣ 21ος (1956)

Οδυσσέως Λαμψίδου, Διορθωτικά εις το χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου

Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Το ασυνίζητον εις την διάλεκτον του Πόντου

Βασιλείου Λαούρδα, Μητροφάνους, Βίος του οσίου Διονυσίου του Αθωνίτου

V. Laurent, Lα succession episcopαle αu siege de Trebizonde αu moyen fige (αdditions et corrections)

Α. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικαί παρατηρήσεις

Δημητρίου Κ. Παπαδοπούλου, Έθιμα και δοξασίαι του χωρίου Σταυρίν

Α. Α. Παπαδοπούλου, Η ιστορική γραμματική της Ποντικής δια­λέκτου (Αντικριτική) Ι. Βαλαβάνη, Παραμύθια χωρίων Κερασούντος

J. Darrouzes, Un discours de Nicetαs d’ Amαsee sur le droit de vote du pαtriαrche

Α. Α. Παπαδοπούλου, Αντιλεγόμενα (περί της φράσεως τρώει και στέκ’)

Παντελή Μελανοφρύδου, Γλωσσάριον του χωρίου Άδισα

Οδυσσέως Λαμψίδου, Κροτώ-κρατώ-κρατίζω εν τω Χρονικώ Μιχαήλ του Παναρέτου

Ευσταθίου Αθανασιάδου, ο Άδης στην Ποντιακή ποίηση

Οδυσσέως Λαμψίδου, Βιβλιοκρισίαι

Δημ. Κουτσογιαννοπούλου, Βιβλιοκρισίαι

ΤΟΜΟΣ 22ος (1958)

Οδ. Λαμψίδου, Μιχαήλ του Παναρέτου περί των μεγάλων Κομνηνών

Μ. Εrvin, The sαnctuαry of Aglαuros

Κ. Ρωμαίου, Η πάλη του Διγενή και του χάρου

Δ. Βαγιακάκου, Σημασιολογικά και ετυμολογικά

Α. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικά ποικίλα

Οδ. Λαμψίδου, Η χρονική σύνοψις του Μανασσή

Αλ. Ν. Οικονομίδου, Μιθριδάτεια, Α΄

Ελ. Παπανανιάδου, Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Αμισού

Δ. Λαζαρίδου, Γαμήλια έθιμα του χωρίου Καπίκιοϊ

Σ. Ιωακειμίδου, Λαογραφικα του χωρίου Χαπέσ(ιν) Νικοπόλεως

Δ. Παπαδοπούλου, Παραμύθι του χωρίου Σταυρίν Χαλδίας

Βιβλιοκρισίαι

ΤΟΜΟΣ 23ος (1959)

Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσική δείνωσις

Ο. Λαμψίδου, Το Ακριτικόν έπος και το «άσμα του Γαβρά»

Του αυτού, Σύμμεικτα εις το Χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου

           Ι. Ο συγγραφεύς του Μαρκιανού 608.

           ΙΙ. Υπάρχουσι και άλλα γνωστά χειρόγραφα του Χρονικού;

           ΙΙΙ. Εις ποίον έτος περατούται τό Χρονικόν;

           IV. Ευδοκία Μεγάλη Κομνηνή

Σ. Λιανίδη, Σύμμεικτα Λαογραφικά Σάντας

Α. Α. Παπαδοπούλου, Ποιητική σύμφυρσις και μεταγλώττισις

Γ. Ζερζελίδη, Τοπωνυμικό της Άνω Ματσούκας

Α. Ν. Oikonomides, An unknown stαtue of the king of Pontus Mithridαtes the IV Eupαtor, in the British Museum

Δ. Βαγιακάκου, Στουράκιν-Στύραξ, παράγωγα και σύνθετα

Ο. Lampsidis, Un diαlecte qui se meurt. Le diαlecte Grec du Pont-Euxin

(Asie-Mineure)

Γ. Χατζοπούλου, Σύμμεικτα εκ τού χωρίου Αντρεάντων Άνω Αμισού

Βιβλιοκρισίαι

Οδ. Λαμψίδου:

(G. Moravcsik, Byzαntinoturcicα, Ι, ΙΙ)

(Τ. Μουζενίδη, Το Ποντιακό Θέατρο)

(Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού)

(Β. Τατάκη, Η συμβολή της Καππαδοκίας στη Χριστιανική Σκέψη)

(Αγ. Τσαούση, Ιστορία Χόψας)

(Σ. Νικολαΐδου, ο Λέων. Ιασονίδης)

(Κ. Ρωμαίου, Κοντά στις ρίζες)

(Α. Φωστηροπούλου, Μανουσάκια στην Ίμερα)

(Τ. Γριτσοπούλου, Μονή Φιλοσόφου)

Σ. Λιανίδη:

(Η. Τσιρκινίδη, Το γήτεμαν)

Βιογραφία Ρ. Μιχαηλίδου υπό Μ. Μιχαηλίδου

ΤΟΜΟΣ 24ος (1961)

Αφιέρωσις

Σ. Νικολαΐδου, Μνήμη Πόντου

Οδ. Λαμψίδου, Απόψεις επί τού κράτους των Μεγάλων Κομνηνών

Α. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσσικά παράδοξα

Οδ. Λαμψίδου, Γεώργιος ο Χρυσοκόκκης, ο Ιατρός

Σ. Λιανίδου, Το επεισόδιο Κύκλωπα-Οδυσσέα στα ποντιακά παραμύθια

Οδ. Λαμψίδου, Η καταγραφή των διαλεκτικών κειμένων του Πόντου

Ευστ. Αθανασιάδου, Λαογραφικά κείμενα Σάvτας

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Παραμύθια Aντρεάντων Άνω Αμισού

Anthony Bryer, The littorαl of the Empire of Trebizond in two fourteenth century portolαno mαps

Γ. Κανδηλάπτου, Δύο ανέκδοτοι εγκύκλιοι

Γ. Κανδηλάπτου, Ο κώδιξ του εν Αργυροπόλει ναού της Κοιμή­σεως της Θεοτόκου

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Παροιμίαι και παροιμιώδεις εκφράσεις ‘Avτρεάvτων Άνω Αμισού

Γ. Ζερζελίδου, Ερμηνευτικά του τοπωνυμικού της  Άνω Ματσούκας

Οδ. Λαμψίδου, Α. Α. Παπαδόπουλος

Όδ. Λαμψίδου, Το Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου

Βιβλιοκρισία

Οδ. Λαμψίδου:

           (Αποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία του νέου Ελληνισμού)

ΤΟΜΟΣ 25ος (1966-1972)

Οδ. Λαμψίδου, Πρόλογος

Ν. Οικονομίδη, Εισαγωγή

Ν. Οικονομίδη, Ευρετήριον τόμων 1-24 του Αρχείου Πόντου

Εκδοθέντες τόμοι

Περιεχόμενα κατά τόμους

Αλφαβητικόν ευρετήριον κατά συγγραφείς

Αλφαβητικόν ευρετήριον βιβλιοκρισιών

Νεκρολογίαι

Αλφαβητικός πίναξ προσώπων, τόπων, πραγμάτων και διαλεκτικών λέξεων

ΤΟΜΟΣ 26ος (1964)

Οδ. Λαμψίδου, Α. Α. Παπαδόπουλος (βίος-έργα)

Ι. Ι. Κοτσώνη, αρχιμανδρίτου, Η ακτημοσύνη των μοναχών

Ι. Darrouzes, Notes d’ Asie Mineure

Κ. Α. Διαμαντή, Ο πρώην επίσκοπος Τρωάδος Βενέδικτος

Ε. Σταμούλη-Σαράντη, Οι διωγμοί της Ανατολικής Θράκης

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Παραμύθια Tραπεζoύvτoς

Ευστ. Αθανασιάδου, Λαϊκή Ιατρική Σαvτάς του Πόντου

Μιλτ. Νυμφοπούλου, Εδεσματολόγιο των Σαvταίων

Δημ. Κ. Παδoπoύλoυ, Λαογραφικά Σταυρί

Γ. Ζερζελίδη, Ο ήλιος στα μνημεία λόγου της Άνω Ματσούκας

Δ. Ι. Γεωργακά, Άλυς: Το όνομα του μακροτέρου ποταμού της Μικράς Ασίας

Γ. Θ. Κανδηλάπτου, Ιστορία του Ελληνικού Παρθεναγωγείου της Αργυροπόλεως

Δ. Τομπαΐδου, Ποντιακά γραμματικά

Σ. Λιανίδη, Νεκρικά και ταφικά στη Σαντά του Πόντου

Β. Γ. Ατέση, Μητροπ. πρώην Λήμνου, Η διοίκησις των χηρευουσών εν Ελλάδι Επισκοπών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν

Ε. Ελευθεριάδου, Το σκούλλισμαν στο χωριό Λαραχανή της Ματσούκας

Π. Μελανοφρύδη, Το όρος Αϊ-Κώστας Χαλδίας και η γύρω περιοχή

Ν. Οικονομίδου, Το κάτω Αρμαμέντον

Κ. Ρωμαίου, Διγενής (το μεγάλο πρόβλημα της καταγωγής των ακριτικών τραγουδιών)

Dim. Theodoridis, Etymologische Bemerkung uber dαs Word Gurzulαs

Αντ. Παπαδοπούλου, Σύμμεικτα Ροδοπόλεως (Ματσούκας)

Στ. Α. Νικολαΐδου, Αμαζόνες και Πόντος

Λαογραφικής Επιτροπής Νικοπόλεως, Λαογραφικά κείμενα εκ του χωρίου Μπάλτζανα

Ι. Κ. Χατζηλιάδου, Παράδοσις εκ του χωρίου Έσoλα

Του αυτού, Ευτράπελος διήγησις εκ του χωρίου Αλούτζια

Κ. Γανωτίδη, Ευτράπελος διήγησις εκ τού χωρίου Καρακεβεζήτ

Κ. Ιορδανίδη, Παράδοσις για Νεράιδες εκ του χωρίου Τρουπτζή

Δ. Β. Βαγιακάκου, Διαλεκτικά εκ του μεσαιωνικού Πόντου

Α. Bryer, Trebizond αnd Rome

Γ. Μ. Παπαδοπούλου, Ο χορός σέρα

Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ένα θαύμα του αγίου Φανουρίου

Οδ. Λαμψίδου, Θεματικά σχόλια εις λαϊκάς διηγήσεις των Ελλήνων του Πόντου

ΤΟΜΟΣ 27ος (1965)

Οδ. Λαμψίδου, Ο Πόντος κατά τους περιηγητάς και τους ταξι­διώτας εις τους νεωτέρους χρόνους

R. R. Milner-Gulland – Α. Bryer, Two Metropolitαns of Trebizond in Russiα

Α. Bryer, Trebizond αnd Serbiα

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Γλωσσικά και λαογραφικά κείμενα τοy χωρί­ου Αντρεάντων

Γ. Θ. Κανδηλάπτου, Κατάλογος κωδίκων του Ελληνικού Φρο­ντιστηρίου Αργυροπόλεως

Οδ. Λαμψίδου, Προσθήκη

Σ. Λιανίδου, Λαογραφικα κείμενα Σαντάς

Μ. Νυμφοπούλου, Παιγνίδια Σαντάς

Του αυτού, Παραμύθι Σαντάς

Κ. Ρωμαίου, Ο Ξάντινον ο παντολαλεμένον

Οδ. Λαμψίδου, Ποντικά παραμύθια

Α. Bryer, Α molybdobull of the imperial protospatharios Constantine, Κrites of the Thema of Chaldia

Χ. Σαμουηλίδου, Αμισός-Σαμψούντα

Κ. Ρωμαίου, Ο γρίφος ενός Τραπεζουντιακού θρήνου

Γ. Ζερζελίδου, Οι παραγωγικές καταλήξεις

Σ. Λιανίδου, «Μηλίτσα» ένας άγνωστος ποντιακός λαϊκός χορός

Βιβλιοκριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Ε. Ζαχαριάδου, (J. Nemeth: Die Turken von Vidin)

Οδ. Λαμψίδου, (Ν. Μηλιώρη: Οι Κρυπτοχριστιανοί)

           »         (Μ. Nystαzopoulou: Lα derniere reconquete de

           Sinope par les Grecs de Trebizonde)

Οδ. Λαμψίδου, (Ε. Δ. Μαζαράκη: Η λαογραφική έρευνα

           και η συστηματική οργάνωσή της

           »         (Α. Bryer, Ludovico da Bologna and the

           Georgian and Anatolian Embαssy of 1460­-1461)

           »         (Ε. Jαnssens, Trebizonde)

           »         (O. Lαmpsidis: Ou en sommes-nous de l’

           Histoire des grands Comnenes)

                O. Λ.               (O. Lampsidis: Continuite de langue,

           continuite ethnographique chez les Grecs du

           Pont-Euxin)

Οδ. Λαμψίδου,       (Ν. Α. Οικονομίδου: Φιλοθέου Πατριάρχου

           Κωνσταντινουπόλεως, Εγκώμιον εις τον

           Άγιον Ιερομάρτυρα Φωκάν)

           Ο. Λ.  (Ο. Lαmpsidis: Nicetas, eveque inconnu de

           Trebizonde)

           Οδ. Λαμψίδου,        (Γ. Α. Μέγα: Πίνακες μύθων, παραμυθίων

           και ευτραπέλων διηγήσεων περιεχομένων

           εις ελληνικά λαογραφικά περιοδικά)

Σ. Λιανίδου,            (Γ. Χατζοπούλου: Σύμμεικτα [Δημώδη

           άσματα])

Σ. Λιανίδου,            Σταύρος Κανονίδης

ΤΟΜΟΣ 28ος (1966-1967)

Οδ. Λαμψίδου, Βατικανοί κώδικες περιέχοντες τον βίον αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου

Οδ. Λαμψίδου, Ο βίος αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και η τού­του παραλλαγή γ

Δ. Κουτσογιαννοπούλου, Οι Ποντιακοί χοροί

Γ. Κανδηλάπτου, Κατάλογος κωδίκων

Anthony Bryer, Rural society in the Empire of Trebizond

Richard Clogg, The Bible society in Pontos

Δ. Παπαδοπούλου, Παραμύθια Σταυρί

Κ. Mitsakis, Problems concerning the manuscript tradition of John Mavropous’ work

Κ. Ρωμαίου, Ο ποιητής και το προδομένο κάστρο

Κ. Ρωμαίου, Ο «Έλλεν Κωνσταντίνον» και τα παράπονα των Ανθενωτικών του 1450

S. Ballance, A. Bryer and D. Winfield, Nineteenth century monuments in the city and vilαyet of Trebizond

Γεωργίου Κ. Χατζοπούλου, Λαογραφικό χωρίου Αντρεάντων

Α. Σιδηροπούλου, Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Ακρίτας» της Τραπεζούντος

Μ. Τερζοπούλου, Γνώμες των Ποντίων για τούς αλλοεθνείς

Μ. Τερζοπούλου, Ευρετήριον παροιμιών του Πόντου

Κ. Ρωμαίου, Νέες απόψεις για το τραγούδι της Αγιά-Σοφιάς

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 29ος (1968)

           Οδ. Λαμψίδου, Η «ανάκλησις» εις τους πρόσφυγας Έλληνας του Πόντου και οι επιπτώσεις αυτής δια την έρευναν της ποντικής διαλέκτου

Χ. Π. Συμεωνίδη, Τα υποκοριστικά σε -κκο και -κκος της Καππα­δοκικής

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων

Γ. Κανδηλάπτου-Κάνεως, Περί του εν Αργυροπόλει οίκου των Στρατικεύα

Οδ. Λαμψίδου, Η γλωσσολογία ενώπιον μετοικισθέντος πληθυ­σμού

Π. Μακρίδου, Ιαπετοσημιτικοί του Πόντου τύποι

Α. Bryer, Nineteenth century monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and historical notes

Ευστ. Αθανασιάδη, Τοπωνύμια της Σαντάς

Σ. Λιανίδη, Ευρετήριον των τοπωνυμίων Σαντάς εκ της μελέτης Ευστ. Αθανασιάδη

Οδ. Λαμψίδου, Συμβολαί εις τον βίον και τα έργα Ανδρέου    Λιβαδηνού

Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Για την μητρόπολη του Καφά τον ΙΕ΄ αιώνα

G. Stratil-Sauer, Verkehrsgeogrαphische Bemerkungen zur Stadt Trαpezunt im ostpontischen Gebiet

Νικ. Τοπαλίδη, Η μελισσοκομία στη Σαντά

Ισ. Λαυρεντίδου, Η εν Ελλάδι εγκατάστασις των εκ Πόντου Ελλήνων. Α΄ Νομός Σερρών

Σ. Λιανίδου, Η πρώτη αποστολή συλλογής λαογραφικού και γλωσσικού υλικού

Δ. Β. Βαγιακάκου, Εγκατάστασις Ποντίων εις Λακωνίαν

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 30ος (1970-1971)

Οδ. Λαμψίδου, Η προβληματική της συγγραφής της ιστορίας

Δ. Ε. Τομπαΐδου, Οι παραγωγικές υποκοριστικές καταλήξεις

D. Theodoridis, Eine pontische Sklavensiedlung

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων

Δημ. Κ. Μιχαηλίδη, Οι Τραπεζουντιακοί θρήνοι

Δημ. Κ. Μιχαηλίδη, Σημείωμα

Μ,. Kursanskis, Une alliance problematique

Μ. Kursanskis, Autour des sources georgiennes

Γ. Ζερζελίδη, Οικογένειες της Άνω Ματσούκας

Α. Bryer and D. Winfield, Nineteenth century monuments

Od. Lampsidis, Bessarions Zeugnis

Α. Τερζοπούλου, Οι κλωστοί ή κρυπτοχριστιανοί

Χ. Π. Συμεωνίδη, Τα υποκοριστικά σε -κκο και -κκος

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 31ος (1971-1972)

Οδ. Λαμψίδου, Περί την ίδρυσιν του κράτους των Μεγάλων Κομνηνών

Ch. Symeonidis, Lautlehre der Turkischen Lehnworter im neugriechi­ schen Dialekt des Pontos

Οδ. Λαμψίδου, Σχόλια εις την ακουστικήν μετρικήν Βυζαντινών στιχουργών ιαμβικού τριμέτρου

Γ. Ζερζελίδη, Παραμύθι της Άνω Ματσούκας

Αντ. Χ. Τερζοπούλου, Η Αδελφότης των Κυριών Τραπεζούντος «Η Μέριμνα»

Ισ. Λαυρεντίδη, Η κατά το 1895-1907 μετοικεσία Ελλήνων Ποντίων του Καυκάσου εις Ελλάδα

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 32ος (1973-1974)

Οδ. Λαμψίδου, Οι εκ Πόντου ‘Έλληνες κατά την πεντηκονταε­τίαν 1922-1972

Η. Α. Τσιρκινίδη, Ποιήματα ’ς την Ποντική διάλεκτο κατά την περίοδο 1922-1972

Οδ. Λαμψίδου-Αριάδνης Ν. Ραζη, Πίναξ περιεχομένων του Περιοδικού «Ποντιακά Φύλλα» (1936-1940)

Anthony Bryer, Jane Isaak and David Winfield, Nineteenth-Century Monuments (Μνημεία του 19ου αιώνος)

Χαρ. Π. Συμεωνίδη, Ποντιακά έτυμα Ανατολικής προέλευσης

Παύλου Τσακιρίδη, Η εν Ελλάδι εγκατάστασις των εκ Πόντου Ελλήνων

Στάθη Αθανασιάδη, Ανέκδοτα Σαντάς

Αθαν. Ασιατίδη, Το μέτρο των Ποντιακών τραγουδιών

Δημ. Τομπαΐδη, Ερώτημα προς όλους τους Ποντίους

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 33ος (1975-1976)

Οδ. Λαμψίδου, Η συμμετοχή των Ελλήνων Ποντίων εις την εθνεγερσίαν του 1821

Μαρίας Γεωργουλοπούλου-Δεληβορριά, Οι Λ.αζαίοι και οι Πόντιοι

Anthony Bryer, Who was Eudokia/Euphemia?

Anthony Bryer and David Winfield, Α bibliography of travellers’ reports on the Pontos: Addenda

Α. Α. Gordus and D. Μ. Metcalf, Non-destructive chemical analysis of the Byzantine silver coinage of Trebizond

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Η άμαξα εις τον Πόντον

Οδ. Λαμψίδου, Η εκ των «ανωτέρω μερών» καταγωγή Γρηγορί­ου του Γαβρά

Οδ. Λαμψίδου, Ο Όρφευς εις Ποντικόν παραμύθιον

Αντ. Χ. Τερζοπούλου, Η κατά τα Σύρμενα (Σούρμενα) Μονή του Σωτήρος Χριστού του επικαλουμένου του Χάλδου

Οδ. Λαμψίδου, Η τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο

Οδ. Λαμψίδου, Λογοτεχνικα κείμενα της Νεοποντιακής διαλέ­κτου

Χ. Π. Συμεωνίδη, Ποντιακά έτυμα ανατολικής προέλευσης. Συμβολή δεύτερη (Μ-Ω)

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 34ος (1977-1978)

Οδ. Λαμψίδου, Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών της Νικαί­ας και των Μεγάλων Κομνηνών διά την κληρονομίαν της           Βυζαντινης Ιδέας

John Smedley, Some Aspects of Trade in Cherson, 6th-10th centuries

Grenville G. Astill and Susan Μ. Wright, Zil Kale

Anthony Bryer, Historical Νοte on Zil Kale

Οδ. Λαμψίδη, Η τουρκοκρατία στο Μικρασιατικό Πόντο

Μ. Kursanskis, Autour de la derniere princesse de Trebizonde: Theodora, fille de Jean IV et epouse d’ Uzun Hasan

Κωνστ. Σ. Ιορδανίδη, Οι εγκαταλειφθέντες εν Τουρκία το 1922 ελληνικοί οικισμοί

Οδ. Λαμψίδου, Η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου εις τα σχολικά εγχειρίδια

Μ. Kursanskis, Νote sur Eudocie/Euphemie

Πηνελ. Στάθη, Απόρρητα τουρκικά έγγραφα αναφερόμενα στη δράση του Χρύσανθου Τραπεζούντας για την ανεξαρτησία του Πόντου

Γεωργ. Γρ. Γρηγοριάδη, Τοπαιχνίδι στο Καρς

Γεωργ. Γρ. Γρηγοριάδη, Η λαϊκή Ιατρική στο Καρς

Γ. Κ. Χατζοπούλου, Η λαϊκή ιατρική εις το χωρίον Αντρεάντων Αμισού Πόντου

Χ. Π. Συμεωνίδη, Ποντιακά και Καππαδοκικά

Dim. Theodoridis, Georgische Albaner oder georgische Rebellen? Zu einer Stelle der Chronik des Pecevi

Μυρτώς Κουτίτα-Καψάκη, Η ονομαστική σε -ν των αρσενικών ονομάτων της Ποντιακής

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 35ος (1979)

Οδ. Λαμψίδη, Προθυραία ανακοίνωσις

Anthony Bryer, Twelfth Spring Symposium of Byzantine Studies:« The Byzantine Black Sea», 18-20March, 1978

Michel Kursanskis, The coinage of the Grand Comnenos Μanuel Ι Freddy Thiriet, Les Venitiens en Mer Noire. Organisation et trαfics (XIIIe-XVe siecles)

Ν. Beldiceanu, L’ empire de Trebizonde a travers un registre ottoman de 1487

Halil Inalcik, The question of the closing of the Black Sea under the Ottomans

Μ. Ε. Martin, The first Venetians in the Black Sea

Dimitri Obolensky, The Crimea and the North before 1204

Nubar Hampartumian, The archaelogy of Histria (4th-7th c.AD)

Helmut Buschhausen, Zur Ausbreitung des Palaiologenstils auf der Krim in der ersten Hαlfte des 14. Jahrhunderts

Xenia Muratova, The archeological site of Cherson and its present look

Christo Μ. Danov, The ancient Greeks and the Black Sea

John Smedley, Archaeology and the history of Cherson: Α survey of some results and problems

Owen Lattimore, The nomads and South Russia

Μ. Balard, Les Genois en Crimee aux XIIIe-XIVe siecles

J. Schepard, The Russian steppe-frontier and the Black Sea zone

Ruth Macrides, What’s in the name «Megas Komnenos»?

Chr. Walter, Saint Clement in the Chersonese and the iconography of his miracle

Douglas Andrews, Moscow and the Crimea in the thirteenth to fifteenth centuries Ioanna Kolias, Bibliotheques et manuscrits de Trebizonde

S. Ρ. Κarpov, The empire of Trebizond and Venice in 1374-1376 (a chrysobull redated)

Ν. Oikonomides, The chancery of the Grand Komnenoi:imperial tradi­tion and political reality

Elizabeth A. Zachariadou, Trebizondand the Turks (1352-1402)

J. Neville Birdsall, Gothic-Georgian contacts in Biblical translation

Od. Lampsidis, La Mer Noire Byzantine

Anthony Bryer, The estates οf the empire οf Trebizond. Evidence fοr their resources, products, agriculture, ownership and location

ΤΟΜΟΣ 36ος (1980)

Οδ. Λαμψίδη, Μία πεντηκονταετία (1927-1977)

Αν. Νικολαΐδη, Λαϊκή Ιατρική των Ελλήνων του Πόντου

Maria Ioannidou-Barbarigou, «Lα ballade du frere mort». Les vαriαntes du Pontos

Ch. Symeonidis, Die Nominαlendung -άντ(οι), -άντων, -άντα, in neugriechischen Dialekt des Pontos

Αποστόλου Σουμελίδου, Συμβολή εις την αναγνώρισιν και βοτανικήν κατάταξιν φυτών τινων της Ποντιακής χλωρίδος

Δημητρίου Ε. Τομπαΐδη, Συμβολή στην έρευνα του ονοματικού συνόλου της Ποντιακής

Χρ. Γ. Ανδρεάδη, Τα εγκαίνια του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας (14-3-1902)

Dickram Kouymjian, IllustratedArmenian Μanuscripts to the year A.D. 1000

Αλέξανδρου Μ. Κοντοειδή, Εγκαταστάσεις Ποντίων προσφύ­γων στην Αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα στην Παραχε­λωΐτιδα

Αλέξανδρου Μ. Κοντοειδή, Παραλειπόμενα στις παραστάσεις του «Λαζάραγα»

Βιβλιοκριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 37ος (1982)

Οδ. Λαμψίδου, Επί τη εκδόσει του Βίου του οσίου Νίκωνος κατά το Barber. 583

Δ. Ε. Τομπαΐδη, Συμβολή στην έρευνα του λεκτικού συνόλου της ποντιακής: Το ρηματικό, το επιρρηματικό και το προθετικό σύνολο

Χ. Σαμουηλίδη, Η περιφέρεια Σαμψούντας από γεωγραφική, δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και Ιστορική άποψη

Χ. Γ. Ανδρεάδη, Η ποντιακή κοινότητα της Θεοδοσιουπόλεως και οι σεισμοί του 1901

Α. Κ. Ασιατίδη, Ο νεομάρτυς Πέτρος ο Τραπεζούντιος

Κ. Κ. Παπουλίδη, Η Ελληνεμπορική Σχολή της Οδησσού (1817­-1917)

Οδ. Λαμψίδου, Περί το «Εγκώμιον εις Τραπεζούντα» του Βησ­σαρίωνος

Κ. Κ. Καραποτόσογλου, Δυσετυμολόγητες ποντιακές λέξεις

Δ. Μιχαλόπουλου, Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του βομβαρδι­σμού της Σαμψούντας από τον ελληνικό στόλο το 1922

A. Alexandris, Pontic Greek refugees in Constantinople 1922-1923: the human cost οf the exchange οf populations

Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

Α. Δευτεραίου. Ο άρτος κατά την γέννησιν και την τελευτήν (Α. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου)

ΤΟΜΟΣ 38ος (1984)

Οδ. Λαμψίδου, Πρόλογος

Μ. Τερζοπούλου, Α΄ Συμπόσιο Ποντιακής Λαογραφίας

Λ. Θ. Χουμανίδη, Τραπεζούς, κέντρον εμπορίου επί Μεγάλων Κομνηνών

Χ. Σαμουηλίδη, «Τα Μουτσούνας» (Οι μάσκες) των Σουρμένων

Γ. Κ. Χατζόπουλου, Τα δρώμενα στο Αντρεάντων Πόντου και η σχέση τους με τα αρχαιοελληνικά

Μ. Αλ. Αλεξιάδη, Παρατηρήσεις στα ποντιακά παραμύθια για τον δρακοντοκτόνο

Σ. Π. Παπαδόπουλου, Η πατριαρχική οικογένεια του Καρα­κούρτ και πώς αποδιοργανώθηκε

Π. Γ. Τανιμανίδη, Τα Θεοφάνεια και τα λατρευτικά έθιμα των Ποντίων

Α. Καρπόζηλου, Ρωσο-Ποντιακά

Σ. ΕUσταθιάδη, Η αργατία

Γ. Φωτιάδη, Από τα πασχαλινά έθιμα της περιοχής Ακ-Δάγ­-Μαδεν

Ερ. Ανδρεάδη, Έθιμα λαϊκής λατρείας στον Πόντο. Τα Πάθη του Χριστού στα Σούρμενα

Αρ. Ιωαννίδη, Τά παρχάρια της Μούζενας

Ν. Λαπαρίδη, Το νυφέπαρμαν

Α. Φάρου-Μανωλοπούλου, Οι ειρηνοποιοί γέροντες των έγγρά­φων της Μονής Βαζελώνος

Αν. Καμπουρίδου, Τα έθιμα τού γάμου στη Νικόπολη του Πόντου

Ελ. Π. Αλεξάκη, Παρατηρήσεις στην οικογενειακή και συγ­γενειακή οργάνωση των Ελλήνων του Πόντου

Μ. Μιχαηλ-Δέδε, Το τραγούδι του Μάραντου και το Αναστενάρι

Γ. Σ. Δεληκάρη, Το κολύμπι και η αμφίεσή του στους άνδρες του Πόντου γενικά και της Κερασούντας ειδικότερα

Σ. Κυριακίδη, Ο χωριάτικος Ποντιακός γάμος

Δ. Κρεκούκια, Επιβιώσεις αρχαίων και βυζαντινών προλήψεων και δεισιδαιμονιών στο λαό τού Πόντου

Κ. Καραπατάκη, Ποντιακά ήθη και έθιμα

Β. Πούχνερ, Το παραδοσιακό λαϊκό θέατρο τού Πόντου στον εθνολογικό του συσχετισμό

Α. Κελεσίδου-Γαλανού, Οι αντιλήψεις των Ποντίων για τη ζωή και το θάνατο στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια και η φιλοσοφική τους θεώρηση

Θ. Μ. Προβατάκη, Μια άγνωστη λαϊκή χαλκογραφία της Μονής Παναγίας Σουμελά στον Πόντο

           Λ. Π. Νικολαΐδη, Η αρχιτεκτονική όψις των κτηρίων των προγό­νων μας εις Πόντον, η εσωτερική διαρρύθμισις και διακό­        σμησις αυτών και η εξέλιξις διά μέσου των αιώνων

Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συμβολή στη μελέτη των παροι­μιών τού Πόντου

Ευρ. Χειμωνίδη, Δομή της ποντιακής οικογένειας και ιεράρχηση των μελών της

Θ. Φωτιάδη, Μητριαρχικά επιβιώματα στον Ποντιακό γάμο

Αρ. Ι. Κριάρη, Κρήτη και Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί Κομνη­νών

Γ. Θωμά, Ένας Καυκάσιος κάτοικος τού Ολύμπου για την κιβωτό τού Νώε στον Καύκασο

Π. Χ. Άργυρόπουλου, Το ποντιακόν κάρυον – Τα λευτοκάρυα

Α. Χ. Ρουσουνίδη, Το παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ποντια­κές παραλλαγές

Αγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Λαϊκή Ιατρική των Ελλήνων του Πόντου. Γενική θεώρηση

Αλ. Ιασονίδου-Αργυροπούλου, Λαογραφικά στοιχεία μέσα από το θεατρικό έργο τού Φίλωνα Κτενίδη

Θ. Χατζηθεοδωρίδη, Το σύστημα αυτοδιοίκησης στον Πόντο

Αλ. Μ. Κοντοειδή, Η αλιεία στον Πόντο

Χρ. Θ. Οικονομόπουλου, Πράξεις και ενέργειες της Πόντιας μη­τέρας την Πρωτομαρτιά και η Ιατρική έρμηνεία τους

Γ. Χρ. Μακρίδη, Αναμνήσεις ενός μαθητού του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος

Λ. Καλπίδου, Η ζουπούνα στη γυναικεία φορεσιά των Ελλήνων του Πόντου

Α. Μακρίδου-Καλλιγά, Η ποντιακή μαγειρική

Α. Καλπίδου-Χανιαλάκη, Σκηνές οικογενειακής ζωής των Ελλήνων του Πόντου

Ελ. Ψυχογιού-Ιωαννίδη, Από τη λαϊκή ποντιακή μυθολογία. «Οι μάισσες»

Χρ. Γ. Ανδρεάδη, Σύνθετα και παράγωγα του ονόματος Έλλεν / Έλλενος στα ποντιακά δημοτικά τραγούδια

Α. Γουήλ- Μπαδιεριτάκη, Συμβολικά γαμήλια ποντιακά φαγητά

Ν. Μελίδου-Κεφαλά, Πληροφορίες για τη θεραπεία της στειρότη­τας και τον τοκετό από Πόντιους πρόσφυγες

Χαρ. Ευκαρπίδη, Λαϊκή Ιατρική στον Πόντο και επιστημονική αλήθεια

Th. Petrides, The relationship of Pontic dances to Neo-Hellenic region­ dances and problems in Pontic dance research: Nomenclature, form, structure, and rhythms

Άννας Μαροπούλου-Βαφειάδου, Δύο ποντιακές ιστορίες

Ευδ. Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Πόντιοι χαλκουργοί στη Θεσσαλο­νίκη

Δ. Βαγιακάκου, Συμβολή εις το μετρικόν και νομισματικόν    σύστημα του βυζαντινού και νεωτέρου Πόντου

Μ. Τερζοπούλου-Αναστασιάδη, Η Ποντιακή Λαογραφία μέχρι σήμερα και τα προβλήματά της

Οδ. Λαμψίδη, Λόγιες πηγές στα ποντιακά παραμύθια

ΤΟΜΟΣ 39ος (1984)

Οδ. Λαμψίδου, Ο «εις Τραπεζούντα» λόγος του Βησσαρίωνος

Δημ. Ε. Τομπαϊδη, Φρασεολογικά (τρώει και στέκ’ – έχ’ κ’έρται)

Ευσταθ. Σ. Τομπαΐδη, Παραμύθια και τραγούδια

Αλεξ. Κοτιώνη-vοn Waldkirch, Κρυπτοχριστιανικά έγγραφα από  το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών

Κ. Καραποτόσογλου, Διαλεκτικά στοιχεία στον Ευστάθιο και η ποντιακή διάλεκτος

Ν. Α. Οικονομίδη, Σημείωμα για το Τραπεζουντιακό Ευαγγέλιο 531 της Walters Art Gallery (Βαλτιμόρη)

V. Ν. Zalesskaja, Nouvelles decouvertes de bronzes byzantins a Chersonese

Αλ. Γ. Σαββίδη, Οι Μεγάλοι Κομνηνοί του Πόντου και οι Σελτζούκοι του Rum (Ικονίου) την περίοδο 1205/6 – 1222

Βιβλιογραφικόν καί Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 40ος (1985)

Od. Lampsidis, Ansiedlung von Russen im mittelalterlichen Pontos (Kleinasien)

Οδ. Λαμψίδου, Το χρυσόμμαλον δέρας – Μύθος και αλήθεια

Παν. Γ. Τανιμανίδη, Η λαϊκή πίστη και τα σταυρολούλουδα

Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη, Σημασιολογική ανάλυση των μεταφορικών σχηματισμών στην ποντιακή διάλεκτο

A1exis G. C. Savvides, Theodore ΙΙ Gabras, Lord of Amisos in the early thirteenth century

Σάββα Π. Παπαδοπούλου, Παραμύθια περιοχής Καρς Αντικαυκάσου

Απ Καρπόζηλου, Οι Έλληνες της Μαριούπολης (Ζντάνοφ) και η διάλεκτός τους

Χρ. Γ. Ανδρεάδη, Η ποντιακή κοινότητα Τραπεζούντας το 1907

Γεωργ. Αθ. Τουρλίδη, Η συμβολή του ελληνισμού του Πόντου εις την ανεξαρτησίαν της Χίου κατά την ρωμαϊκήν επέκτα­σιν (10ς αιών π.Χ)

Κ. Καραποτόσογλου, Ποντιακά έτυμα

Αθηνάς Μακρίδου- Καλλιγά, Ο εκ Σαμψούντος , Ιορδάνης Τοτομανίδης

Α. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Η αργοναυτική εκστρατεία και η περιοχή του ελληνικού Πόντου

Θανάση Φωτιάδη, Οι Αμαζόνες εκ Πόντου

Στάθη Πελαγίδη, Η κρίση της δεκαετίας του 1870 στη Μητρόπο­λη Τραπεζούντας: Νέα στοιχεία – Ο άγνωστος ρόλος του ελληνικού υποπροξενείου Τραπεζούντας

Οδ. Λαμψίδη, Τρία σημεία της «Δημοκρατίας του Πόντου»

Δέσπ. Βαρβέρη-Κωνσταντινίδου, Τα σωζόμενα έγγραφα της «Επιτροπείας Ποντίων Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως»

Οδ. Λαμψίδη, Ο βίος των οσίων ιδρυτών της μονής Σουμελά, κατά τον Νεόφυτον Καυσοκαλυβίτην

Ν. Λαπαρίδη, Παροιμιακές εκφράσεις Ματσούκας

Κώστα Ρωμαίου, Ο θάνατος του Διγενή στις παραλλαγές των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου

Οδ. Λαμψίδου, Βιβλιογραφικόν δελτίον

ΤΟΜΟΣ 41ος (1987)

Οδ, Λαμψίδη, Η Διασκευή του βίου των ιδρυτών της μονής Σου­μελά κατά Παρθένιον Μεταξόπουλον και Νεόφυτον Καυ­σοκαλυβίτην

Σάββα Παπαδόπουλου, Παραμύθια και ευτράπελες διηγήσεις περιοχής  Κάρς

Luise Michaelsen, Michael Alighieri, Gesandter Kaiser Davids von Trapezunt, am Hofder Herzoge von Burgund (1461-1470)

Στάθη Πελαγίδη, Ντοκουμέντα για τις πρώτες οργανωμένες κινη­τοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου (1857)

Οδ, Λαμψίδη, Δύο προγενέστεραι της «Διασκευής» μορφαί του ιστορικού της ιδρύσεως της μονής Σουμελά, Μέρος Ι.

Οδ, Λαμψίδη – Fl. Marinescu, Δύο προγενέστεραι…, Μέρος ΙΙ

Alexis G, C.Savvides, Ashik-Pasha-Zade on the conquest of Trebizond by the Ottoman Turks in a.D.1461

Σωφρ. Α, Χατζησαββίδη, Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Τρα­πεζούντα (1846-1922)

Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη, Ανάλυση της δομής και εξέταση των εξω­γλωσσικών παραγόντων πού επιδρούν στο σχηματισμό ονομάτων τοποθεσιών τού Πόντου

Αγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Μήδεια η «δέσποινα των Κόλχων» η «πολυφάρμακος»

Μαριλίνας Παναγιωτοπούλου, Η αδελφότητα Κρωμναίων στην Τραπεζούντα

V. Ν. Zalesskaja, Les lampes paleochretiennes en terre cuite de la cote septentrionαle de la Mer Noire

Έλσας Γαλανίδου- Μπαλφούσια, Συμβολή στη βιβλιογραφία της ιστορίας των Ελλήνων τού Πόντου (1908-1922)

Kostas Fotiadis, Die Missionstiitigkeit der katholischen und protestanti­schen Kirchen in Kleinasien wiihrend der osmanischen Herrschaft

Βιβλιογραφικόν και Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

ΤΟΜΟΣ 42ος (1988-89)

Od, Lampsidis, Ergiinzung zum Kommentαr zu Zosimos Νέα Ιστορία Α ΧΧΧΙΙΙ

Δημητρίου Ε, Τομπαΐδη, Ποντιακά γραμματικά Β΄

Χρήστου Γ, Ανδρεάδη, Η «Ελληνική Αγαθοεργός Κοινότης» του Ροστόβ και ο Πόντος

Απόστολου και Μάρθας Καρπόζηλου, Ελληνοποντιακά βιβλία στη Σοβιετική Ένωση, 1. Το Εκδοτικό «Κομυνιςτις» στο Ροστόβ του Δόν

Σάββα Πορφυρίου Παπαδοπούλου, Παραδόσεις-θρύλοι περιοχής Καρς

Ελισάβετ Α, Ζαχαριάδου, Σχετικά με τον Ασικ-Πασά-Ζαδέ και την Άλωση της Τραπεζούντας

Σίμου Λιανίδη, Σύμμεικτα λαογραφικά

Anthony Bryer, David Komnenos and Saint Eleutherios

Αγλαΐα Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Η παρουσία του Πόντου στην αρχαία ελληνική Ιατρική

Th. Petrides, Traditional Pontic dances accompanied by the Pontic lyra

Μυρτώ Κουτίτα-Καϊμάκη, Περιπτώσεις ασυμφωνίας του γένους στην Ποντιακή και τους Έλληνας Ποντίους, τόμος Α, Αθήναι 1982  .

Β’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»

1. Α.Α. Παπαδοπούλου, Ιστορική Γραμματική της Ποντικής Διαλέκτου, Αθήναι 1955

2. Σ. Α. Νικολαΐδη, Ελενόποντος, Ηράκλεια Πόντου, Αθήναι 1955

3. Α. Α. Παπαδοπούλου, Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής Δια­λέκτου. Τόμος πρώτος Α-Λ. Αθήναι 1958-1960. Τόμος δεύ­τερος Μ-Ω. Αθήναι 1961.

4. Π. Λαμψίδη, Δημοτικά τραγούδια του Πόντου, Αθήναι 1960

5. Σ. Λιανίδη, Τα παραμύθια του Ποντιακού λαού, Αθήναι 1962

6. Ι Τ. Παμπούκη, Μύθοι της Οινόης του Πόντου, Αθήναι 1963

7. Οδ. Λαμψίδου, Ανδρέου Λιβαδηνού Βίος και Έργα, Αθήναι 1975

8. Οδ. Λαμψίδου – Αριάδνης Ραζή, Ευρετήριον απεικονίσεων και φωτογραφιών του Πόντου και των Ελλήνων Ποντίων, Αθήναι 1977

9. Οδ. Λαμψίδου, Μελωδίαι δημωδών ασμάτων και χορών των Ελλήνων Ποντίων, Αθήναι 1977

10. Οδ. Λαμψίδη, Γύρω στο Ποντιακό Θέατρο – Υπόσταση και ιστορία του (1922-1972), τόμος Α, Αθήναι 1978

11. Σ. Λιανίδη, Τρία Ποντιακά θεατρικά έργα, Αθήναι 1979

12. D. Β. Kilpatrick, Function and style in Pontic dance music, Αθήναι 1980

13. Οδ. Λαμψίδου, Ο εκ Πόντου όσιος Νίκων ο Μετανοείτε, Αθήναι 1982

14. Οδ. Λαμψίδου, Δημοσιεύματα περί τον Ελληνικόν Πόντον και τούς Έλληνας Ποντίους, τόμος Α, Αθήναι 1982

15. Ισαάκ Νικ. Λαυρεντίδη, Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως  Έλληνες Ποντιακής καταγωγής και τα εκ της Συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των, Αθήναι 1986

16. Διαμαντή Θ. Λαζαρίδη, Στατιστικοί πίνακες της εκπαιδεύσεως των Ελλήνων στον Πόντο, 1821-1922, Αθήναι 1988

17. Δημήτρη Ε. Τομπαΐδη, Η Ποντιακή Διάλεκτος, Αθήνα 1988

Μνήμη αυτοκρατορίας Μεγάλων Κομνηνών (1461-961), Αθήναι 1961

Οι Οικισμοί των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο το 1920, Αθήνα 1989