Πως κλίνεται το ρήμα Γράφω στην ποντιακή γραμματική (από το βιβλίο του Κ. ΤΟΠΧΑΡΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ, 1988, ΕΚΔ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ)

Πως κλίνεται το ρήμα Γράφω στην ποντιακή γραμματική
(από το βιβλίο του Κ. ΤΟΠΧΑΡΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ,
1988, ΕΚΔ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΜΟΡΦΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΝ
Ενεστώτ’
Γράφ(o)
Γραφ’ς
Γράφει
Γράφομε
Γράφετε
Γράφ’νε

Μέλλοντας
Θα γράφo
Θα γραφ’ς
Θα γράφ’
Θα γράφομε
Θα γράφετε
Θα γράφ’νε

ΠΑΡΑΤΑΤ
Έγραφα
Έγραφες
Έγραφεν
Εγράφαμε
Εγράφετε
Έγραφαν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ
Έγραπςα
Έγραπςες
Έγραπσεν
Έγραπςαμε
Έγραπςετε
Έγραπςαν
———————
ΙΠΟΤΑΧΤΙΚΟΝ
Να γράφ(ο)
Να γραφς
Να γράφι
Να γράφομε
Να γράφετε
Να γράφνε
———————
ΙΠΟΘΕΤΙΚΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΧΤΙΚΟΝ
Ας γράφ(ο)
Γράπςον
Ας γράφ(ι)
Ας γράφομε
Γράπστεν
Ας γράφνε

ΠΑΡΑΤΑΤ
Θα έγραφα
Θα έγραφες
Θα έγραφεν
Θα εγράφαμε
Θα εγράφετε
Θα έγραφαν
———————
ΕΦΧΙΤΙΚΟΝ

ΠΑΡΑΤΑΤ
Ας έγραφα
Ας έγραφες
Ας έγραφεν
Ας έγραφαμε
Ας έγραφετε
Ας έγραφαν

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
Ας ίχα γράπςνε
Ας ιςςες γράπςνε
Ας ιςςεν γράπςνε
Ας ίχαμε γράπςνε
Ας ίςςετε γράπςνε
Ας ίχαν γράπςνε

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΝ
Το να γράφ(ο)
Το να γραφς
Το να γραφ
Το να γράφομε
Το να γράφετε
Το να γράφνε

Για τους αναγνώστες
Παρθένα Τσοκτουρίδου