9/12/2014, Ναϊλλοί μεν Παναΐα μ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης Χαρίτον