8/2/2015 Στέγνâν και πογάζ’ η στράτα μ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον