24/3/2015, Αν αποθάνω μέρωμαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον