26/3/2015 Μαύρον το γράμμαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον