20.8.2015 Τα πουλίαν ξενιτεύταν Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.