19.9.2015, Παναΐα μ’ αχπαμέντζαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης. Χαρίτον