30.9.2015, Ανασπαλούμες, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.