12.12.2015 Τρâντάφυλλον αχαντωτόν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.