31.3.2016 ‘Κι είχεν ο Θεόν γραμμένον, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον