25.4.2016 Πόσα να λέγω ψέματαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.