15.7.2016 Είσαι κορίτζ’ για φίλεμαν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.