26.12.2016 Τα δάκρεα μ’ εν’ αληθινάν, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον.