5.1.2017, Τ’ αραθυμίας το τακάτ’, Χαριτίδης Κ. Ιωάννης Χαρίτον