Παρουσίαση του βιβλίου της Κας Γιώτας Τσαρμποπούλου “Το Χρέος”