Πατέρα μ’!!!… Ένα ποιήμα για τον πατέρα μου Κωνσταντίνο Ι. Χαριτίδη!