Καλόν Παναΐα καλόν Άλωνάρ’!!

Καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά !!!